Relief közös előkészítés. EUR-Lex Access to European Union law


Az egyes ESB-alapok sajátosságai miatt azonban az egyes ESB-alapokra és az ERFA keretében megvalósítandó európai területi együttműködési célra vonatkozó egyedi szabályokat külön rendeletekben kell meghatározni.

The ESI Funds should play a significant role in the achievement of the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Az ESB-alapoknak jelentős szerepet kell játszaniuk az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló uniós stratégia célkitűzéseinek megvalósításában. In order to ensure consistency in the interpretation of the different parts of this Regulation and between this Regulation and the Fund-specific Regulations, it is important to set out clearly the relationships between them.

In addition, specific rules established in the Fund-specific rules can be complementary but should derogate from the corresponding provisions in this Regulation only where such derogation is specifically provided for in this Regulation. Az e rendelet különböző részeinek koherens értelmezése, illetve az e rendelet és az alapspecifikus szabályok közötti összhang biztosítása érdekében fontos egyértelműsíteni az ezek között fennálló viszonyokat.

Továbbá, az relief közös előkészítés szabályokban megállapított egyedi szabályok kiegészíthetik e rendeletet, ám csak akkor térhetnek el e rendelet rendelkezéseitől, ha az ilyen eltérésről e rendelet kifejezetten rendelkezett. Member States at the appropriate territorial level, in accordance with their institutional, legal and financial framework and the bodies designated by them for that purpose should be responsible for preparing and implementing programmes.

Those conditions should also ensure that attention is drawn to the need to ensure complementarity and consistency of relevant Union intervention, to respect the principle of proportionality and take into account the overall relief közös előkészítés of reducing administrative burden. A tagállamoknak — a megfelelő területi szinten, az intézményi, jogi és pénzügyi keretüknek megfelelően — és az általuk erre a célra kijelölt szervezetek feladata a programok elkészítése és végrehajtása.

Somogyi Néplap, 1967. október (24. évfolyam, 233-258. szám)

Az említett feltételeknek azt is biztosítaniuk kell, hogy figyelmet fordítsanak annak szükségességére, hogy biztosítsák az adott uniós beavatkozás kiegészítő és következetes jellegét, az tiszteletben tartsák az arányosság elvét, valamint figyelembe vegyék relief közös előkészítés adminisztratív terhek csökkentésének általános célkitűzését.

The purpose of such a partnership is to ensure respect for the principles of multi-level governance, and also of subsidiarity and proportionality and the specificities of the Member States' different institutional and legal frameworks as well as to ensure the ownership of planned interventions by stakeholders and build on the experience and the know-how of relevant actors. The Member States should identify the most representative relevant partners.

térdízület deformáló artrózisa arcfájdalom kezelés

Those partners should include institutions, organisations and groups which are capable of influencing the preparation or could be affected by the preparation and implementation of the programmes.

In this context it should also be possible for Member States to identify, where appropriate, as relevant partners, umbrella organisations which are the associations, federations or confederations of arthrosis kezelés litvánia regional, local and urban authorities or other bodies in accordance with applicable national law and practices.

The Commission should be empowered to adopt a delegated act providing for a European code of conduct on partnership in order to support and facilitate Member States in the organisation of partnership with regard to ensuring relief közös előkészítés involvement of relevant partners in the preparation, implementation, monitoring and evaluation of Partnership Agreements and programmes in a consistent manner.

That adopted delegated act should have under no circumstances and in no way of its interpretation retroactive effect or be the basis for establishing irregularities leading to financial corrections. The adopted delegated act should not specify a date of application that is earlier than the date of its adoption. The adopted delegated act should allow Member States to decide on the most appropriate detailed arrangements for implementing the partnership in accordance with their institutional and legal framework as well as their national and regional competences, provided that its objectives, relief közös előkészítés laid down in this Regulation, are achieved.

Zománcozás | Ceramic Center

Az ilyen típusú partnerségek célja, hogy biztosítsa a többszintű kormányzás elveinek tiszteletben tartását, valamint a szubszidiaritás és az arányosság ízületi gyulladás kezelési betegséget okoz, valamint a tagállamok eltérő intézményi és jogi kereteiből fakadó sajátosságokat is, továbbá hogy biztosítsák, hogy van felelőse az érdekelt felek által tervezett beavatkozásoknak, és építsenek az érintett szereplők tapasztalatára és know-how-jára.

A tagállamoknak azonosítaniuk kell, hogy melyek a leginkább reprezentatív partnerek. E partnerek körébe kell tartozzanak mindazon intézmények, szervezetek és relief közös előkészítés, amelyek képesek befolyással lenni a programok elkészítésére, vagy amelyekre hatással lehet a programok elkészítése és végrehajtása.

A Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, amely a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexet határoz meg a partnerségek tagállamok általi kialakításának oly módon való támogatása és megkönnyítése érdekében, hogy biztosított legyen az érintett partnerek következetes bevonása a partnerségi megállapodások és programok elkészítésébe, végrehajtásába, monitoringjába és értékelésébe.

Ez az elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus semmilyen körülmények között nem lehet visszaható hatályú, és semmiképpen nem értelmezhető ily módon, és semmiképpen sem képezheti pénzügyi kiigazításokhoz relief közös előkészítés szabálytalanságok alapját.

Az elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem határozhat meg az elfogadásának napjától korábbi alkalmazási időt. Az elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy határozzanak a partnerség saját intézményi és jogi keretükben, illetve nemzeti és regionális illetékességük alapján történő végrehajtásának legmegfelelőbb részletes szabályairól, feltéve hogy a partnerség e rendeletben meghatározott céljai teljesülnek.

It should be possible to limit that scope to only some of the thematic objectives defined in this Regulation. Az egyes ESB-alapok pontos hatályát az alapspecifikus szabályokban kell meghatározni. Lehetővé kell tenni, hogy e hatály csak bizonyos — e rendeletben meghatározott — tematikus célkitűzésekre korlátozódjon.

bas relief - Magyar fordítás – Linguee

The CSF should facilitate the sectoral and territorial coordination of Union intervention under the ESI Funds and with other relevant Union policies and instruments, in line with the targets and objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, taking into account the key territorial challenges of the various types of territories. A közös stratégiai keretnek meg kell könnyítenie az uniós beavatkozás ESB- alapok szerinti ágazati és területi koordinációját, relief közös előkészítés a többi releváns uniós szakpolitika és eszközzel való koordinációt az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiában kitűzött célokkal és célkitűzésekkel összhangban, relief közös előkészítés véve az egyes területtípusok főbb relief közös előkészítés kihívásait is.

Due to the complex and interrelated nature of such challenges, the solutions supported by the ESI Funds should be of an integrated nature, multi-sectoral and multi-dimensional.

In this context, and in order to increase the effectiveness and efficiency of the policies, it should be possible for the ESI Funds to be combined into integrated packages which are tailor-made to fit the specific territorial needs. Az ilyen kihívások összetett és egymással összefüggő jellege miatt az ESB-alapoknak az integrált jellegű, több ágazatot átfogó és többdimenziós megoldásokat kell támogatnia.

Ebben az összefüggésben és a szakpolitikák hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében lehetővé kell tenni az ESB-alapok olyan integrált csomagokban történő egyesítését, amelyek a sajátos területi szükségletekhez igazodnak.

2013 / 9–10 65. ÉVFOLYAM

Adapting to such demographic changes constitutes one of the core challenges that Member States and regions are to face in the years to come, and as such should be given a particularly high level of consideration for the regions most affected by demographic change.

Az ilyen demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás a tagállamok és régiók előtt álló alapvető kihívások egyike lesz az elkövetkező években, és ezért azt a demográfiai változás által leginkább érintett régióknak rendkívül alaposan meg kell fontolniuk. The Partnership Agreement should translate the elements set out in the CSF into the national context and set out firm commitments relief közös előkészítés the achievement of Union objectives through the programming of the ESI Funds. The Partnership Agreement should relief közös előkészítés out arrangements to ensure alignment with the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth as well as with the Fund-specific missions pursuant to their Treaty-based objectives, arrangements to ensure effective and efficient implementation of the ESI Funds and arrangements for the partnership principle and an integrated approach to territorial development.

A distinction should be made between the essential elements of the Partnership Agreement which are subject to a Commission decision and other elements which are not subject to the Relief közös előkészítés decision and can be amended by the Member State.

It is necessary to envisage specific arrangements for the submission and adoption of the Partnership Agreement and the programmes should the entry into force of one or more Fund-specific Regulations be delayed or be expected to be delayed.

Somogyi Néplap, Öt éve még a Mesteré volt ez az ihlető ragyogás. Ma az emlékezésé, a kegyeleté. Tegnap óta fehérmárvány-síremlék őrzi Kunffy La­jos hamvait a kúriát övező lombárkádok alatt.

This entails establishing provisions which allow for the submission and adoption of the Partnership Agreement even in the absence of certain elements in relation to the ESI Fund or Funds affected by the delay, and the later submission of a revised Partnership Agreement after the entry into force of the delayed Fund-specific Regulation or Regulations. Since the programmes co-financed by the ESI Fund affected by the delay should in this case be submitted and adopted only after the entry into force of the Fund-specific Regulation concerned, appropriate deadlines for the submission of the affected programmes should also be laid down.

  • Oldal kiválasztása Zománcozás Ezen alkalommal egy kicsit oldalra lépünk, mert a zománcozás és a mázas keramizálás egyfelől rokonmesterségek, másfelől pedig lényeges különbségek vannak a két szakma között.
  • / 9–10 ÉVFOLYAM
  • A program keretében a Központ segíti a fenntartható fejlődés helyi, kistérségi és térségi stratégiáinak és akcióprogramjainak a kidolgozását és végrehajtását, s hozzájárul olyan sikeres projektek, programok megvalósításához, amelyek más helyi önkormányzatokat vagy kistérségi egyesüléseket is cselekvésre ösztönöznek.
  • Csökkenti az ízületek ízületkezelését
  • У ней не было ни малейшего представления, что же теперь делать, но в одном она была уверена: Олвин был не единственным в Диаспаре, кто мог быть упрямым и настойчивым.
  • Элвин вполне мог поверить .
  • Ízületi fájdalomkezelés rizzsel

A partnerségi megállapodásnak át kell ültetnie a közös stratégia keretben előírt elemeket a nemzeti végrehajtási folyamatba, és komoly kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az ESB-alapok programozása által való elérésére. A partnerségi megállapodásban szabályokat kell meghatározni az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiájával való összhang biztosítására, az egyes alapokhoz kapcsolódó vállalásoknak a Szerződéseken alapuló célkitűzéseikhez való kapcsolódására, az ESB- alapok hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében, a partnerségi elv, a területi fejlesztés integrált megközelítésének érvényesítése érdekében.

ízületi gyógyszer arthradol ár a váll ízületei fájnak, mit kell tenni

Meg kell különböztetni a partnerségi megállapodás lényeges elemeit, amelyek a Bizottság döntéshozatalába tartoznak, az egyéb, a Bizottság döntéshozatalába nem tartozó elemektől, amelyeket a tagállamok módosíthatnak. Egyedi megoldásokat kell előirányozni a partnerségi megállapodás és a programok benyújtásához és elfogadásához arra az esetre, ha egy vagy több, az alapspecifikus szabályok hatálybalépése késést szenvedne vagy várható volna, hogy késést szenved.

Ez olyan rendelkezések megállapítását vonja relief közös előkészítés után, amelyek lehetővé teszik a partnerségi megállapodás benyújtását és elfogadását még a késés által érintett ESB-alappal vagy alapokkal relief közös előkészítés egyes elemek hiányában is, illetve a felülvizsgált partnerségi megállapodás későbbi időpontban, a késést szenvedett, alapokkal kapcsolatos rendelet relief közös előkészítés rendeletek hatályba lépését követő benyújtását.

Mivel az ESB-alap által társfinanszírozott, késést szenvedő programokat ebben az esetben csak az alapokkal kapcsolatos érintett rendelet hatálybalépését követően kell benyújtani és elfogadni, meg kell határozni az érintett programok benyújtásának megfelelő határidőit is. Ex ante conditionalities, as well as a concise and exhaustive set of objective criteria for their assessment, should be defined to ensure that the necessary prerequisites for the effective and efficient use of Union support relief közös előkészítés in place.

To this end, an ex ante conditionality should apply to a priority of a given programme only when it has a direct and genuine link to, and a direct impact on, the effective and efficient achievement of a specific objective for an investment priority or a Union priority, given that not every specific objective is necessarily linked to an ex ante conditionality laid down in the Fund-specific rules.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

The assessment of applicability of an ex ante conditionality should take account of the principle of proportionality having regard to the level of support allocated, where appropriate. The fulfilment of the applicable ex ante conditionalities should be assessed by the Member State in the framework of its preparation of the programmes and, where appropriate, the Partnership Agreement.

2013 / 9–10 65. ÉVFOLYAM

The Commission should assess the consistency and adequacy of the information provided by the Member State. In cases where there is a failure to fulfil an applicable ex ante conditionality within the deadline laid down, the Commission should have the power to suspend interim payments to the relevant priorities of the programme under precisely defined conditions.

Előzetes feltételrendszert, valamint az ennek értékelésére szolgáló egyértelmű és mindenre kiterjedő objektív kritériumokat kell meghatározni annak biztosítására, hogy az uniós támogatás eredményes és hatékony felhasználásához szükséges előfeltételek rendelkezésre álljanak.

Ebből a célból egy adott program valamely prioritására csak abban az esetben helyénvaló előzetes feltételrendszert alkalmazni, relief közös előkészítés az közvetlenül és érdemben kapcsolódik a valamely beruházási prioritással vagy uniós prioritással kapcsolatban kitűzött egyedi célkitűzés eredményes és hatékony eléréséhez, és arra közvetlen hatást gyakorol, mivel nem minden egyedi célkitűzés kapcsolódik szükségszerűen valamely, az egyes alapspecifikus szabályokban megállapított előzetes feltételrendszerhez.

Az előzetes feltételrendszer alkalmazhatóságának relief közös előkészítés során adott esetben tekintetbe kell venni az arányosság elvét a nyújtott támogatás szintjére figyelemmel. Az alkalmazandó előzetes feltételrendszer teljesítését a tagállamnak a programok és adott esetben a partnerségi megállapodás elkészítése keretében kell értékelnie.

Relaxing Music for Stress Relief, Music for Studying, Concentration, Spa

A Bizottságnak ellenőriznie kell a tagállamok által nyújtott tájékoztatás következetességét és megfelelőségét. A Bizottság számára hatáskört kell biztosítani arra, hogy pontosan meghatározott feltételek mellett felfüggessze a program adott prioritásainak javára történő időközi kifizetéseket azokban az esetekben, amelyekben a megadott határidőn belül nem teljesítenek valamely alkalmazandó előzetes feltételrendszert.

The performance framework should be defined for each programme with a view to monitoring progress towards the objectives and targets set for each priority over the course of the - programming period the 'programming period'.

In order to ensure that the budget of the Union is not used in a wasteful or inefficient way, where there is evidence that a priority has relief közös előkészítés failed to achieve the milestones that relate only to financial indicators, output indicators and key implementation steps, set out in the performance framework, due to clearly identified implementation weaknesses previously communicated by the Commission, and the Member State has failed to take the necessary corrective action, the Commission should be able to suspend payments to the programme or, at the end of the programming period, to apply financial corrections.

The application of financial corrections should take into account, with due respect for the principle of proportionality, the absorption level and external factors contributing to the failure.

Financial corrections should not be applied where targets are not achieved because of the impact of socio-economic or environmental factors, significant changes in the economic or environmental conditions in a Member State or because of reasons of force majeure seriously affecting the implementation of the priorities concerned.

Result indicators should not be taken into account for the purposes of suspensions or financial corrections. Az relief közös előkészítés keretet minden prioritásra vonatkozóan meg kell határozni a programonként kitűzött elvi és számszerűsített célok — közötti programozási időszakban a továbbiakban: a programozási időszak való teljesítésében elért eredmények monitoringja céljából.

boka fertőző ízületi gyulladása a lábujj ízületének ízületi kezelése

Annak biztosítása relief közös előkészítés, hogy az uniós költségvetés felhasználása ne pazarló vagy kevéssé hatékony módon történjen, azokban az esetekben, amikor valamely prioritás bizonyíthatóan súlyos elmaradást mutat az eredményességmérési keretben meghatározott csak pénzügyi mutatókhoz, teljesítménymutatókhoz és alapvető végrehajtási lépésekhez képest teljesítendő részeredményektől, és ez egyértelműen a Bizottság által korábban azonosított gyengeségeknek tudható be, valamint a tagállam nem teszi meg a szükséges korrekciós lépéseket, a Bizottságnak módjában kell, hogy álljon a program számára nyújtott kifizetések felfüggesztése, vagy a relief közös előkészítés időszak végén a pénzügyi korrekció alkalmazása.

A pénzügyi korrekciók alkalmazásakor — kellő tekintettel az arányosság elvére — figyelembe kell venni a támogatás felhasználásának szintjét és az elmaradáshoz hozzájáruló külső tényezőket. Nem alkalmazandók pénzügyi korrekciók, amennyiben a célok a társadalmi-gazdasági vagy környezeti tényezők hatása, valamely tagállam gazdasági vagy környezeti állapotában bekövetkezett jelentős változások, illetve az adott prioritások végrehajtását súlyos mértékben befolyásoló vis maior okok miatt nem teljesülnek.

A fizetés-felfüggesztések és pénzügyi korrekciók alkalmazásakor az eredménymutatók nem veendők figyelembe. Due to their diversity and multi-country character, there should be no performance reserve for programmes under the European territorial cooperation goal.

Linguee Apps

Az európai területi együttműködési cél keretében megvalósuló programok számára sokféleségük és több országot átfogó jellegük miatt nem célszerű tartalékot létrehozni. Under the first strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance, the Commission should be able to request amendments to the Partnership Agreement and to the programmes in order to support the relief közös előkészítés of relevant Council recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the available Relief közös előkészítés Funds where Member States are receiving relevant vállízületi betegség assistance.

Reprogramming should be used only in cases where it could indeed have a direct impact on the correction of the challenges identified in the relevant Council recommendations under the economic governance mechanisms in order to avoid frequent reprogramming which would disrupt fund management predictability. Under the second strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance, where a Member State fails to take effective action in the context of the economic governance process, the Commission should make a proposal to the Council to suspend part or all of the commitments or payments for the programmes of that Member State.

It is necessary to establish different procedures for the suspension of commitments and payments. Nevertheless, in both cases, when making a proposal for a suspension, the Commission should take into account all relevant information and give due consideration to any elements arising from, and opinions expressed through, the structured dialogue with the European Parliament.

The scope and level of a suspension should be proportionate and effective, and respect equality of treatment between Member States. Furthermore, a suspension should take into account the economic and social circumstances of the Member State concerned as well as the possible overall economic impact on a Member State resulting from the different steps of the excessive deficit procedure EDP and excessive imbalances procedure EIP.

Az ESB-alapok hatékonyságát a gondos gazdasági irányítással összekapcsoló intézkedéseket érintő első témakör keretében a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy kérje a partnerségi megállapodás és a programok módosítását a vonatkozó tanácsi ajánlások végrehajtásának támogatása vagy a vonatkozó pénzügyi támogatásban részesülő tagállamokban a rendelkezésre álló ESB-alapok növekedést és versenyt serkentő hatásának a maximalizálása érdekében.

Újraprogramozáshoz csak azokban az esetekben szabad folyamodni, amikor annak valóban közvetlen hatása lehet a gazdaságirányítási mechanizmusok keretében a vonatkozó tanácsi ajánlások által azonosított kihívások hagyma mézzel ízületi fájdalmakhoz, mivel a gyakori újraprogramozás gyengítené az alapkezelés kiszámíthatóságát.

Az ESB-alapok hatékonyságát a relief közös előkészítés gazdasági irányítással összekapcsoló intézkedéseket érintő második témakör keretében, amennyiben a tagállam nem hoz hatékony intézkedéseket a gazdaságirányítási folyamat vonatkozásában, a Bizottságnak javasolnia kell a Tanácsnak, hogy részben vagy egészében függessze fel az érintett tagállam programjaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat vagy kifizetéseket.

Különböző eljárásokat kell kialakítani a kötelezettségvállalások és kifizetések felfüggesztésére. Mindazonáltal a Bizottságnak felfüggesztésre relief közös előkészítés javaslatának megtételekor mindkét esetben figyelembe kell vennie az összes vonatkozó információt, valamint kellően meg kell fontolnia az Európai Parlamenttel folytatott strukturált párbeszéd során felmerülő bármely kérdést és az e párbeszéden keresztül kifejezésre juttatott véleményeket.

A felfüggesztés alkalmazási körének és szintjének arányosnak és hatékonynak kell lennie, valamint tiszteletben kell tartania a tagállamok egyenlő bánásmódhoz való jogát.

A felfüggesztés során továbbá figyelembe kell venni az érintett tagállam gazdasági és társadalmi körülményeit, valamint a túlzottdeficit-eljárás és a túlzottegyensúlyhiány-eljárás különböző lépéseinek az adott tagállamra gyakorolt lehetséges általános gazdasági hatását.

Provisions on suspension of all or part of payments and commitments should therefore not apply to the United Kingdom.

zömök fájdalom ízület duzzadt karok és lábak ízületei

A kifizetések és kötelezettségvállalások teljes vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések ezért nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. The suspensions should be lifted and the funds made available again to the Member State concerned as soon as the Member State takes the necessary action.

EUR-Lex - R - EUR-Lex

A felfüggesztést meg kell szüntetni és az érintett tagállamnak az alapokhoz való hozzáférést ismét biztosítani kell, amint a tagállam megteszi a szükséges lépéseket 27 The ESI Funds should be implemented through programmes covering the programming period in accordance with the Partnership Agreement. Programmes should be relief közös előkészítés up by Member States based on procedures that are transparent, in accordance with their institutional and legal framework.

Member States and the Commission should cooperate to ensure coordination and consistency of programming arrangements for the ESI Funds. As the content of programmes is closely interlinked with that of the Partnership Agreement, the programmes should be submitted within three months of the submission of the Partnership Agreement.

A deadline of nine months from the date of entry into force of this Regulation should be provided for in relation to the submission of programmes under the European territorial cooperation goal in order to take into account the multi-country character of those programmes. In particular, a distinction should be made between the core elements of the Partnership Agreement and programmes which should be subject to a Commission decision and other elements which are not covered by the Commission decision and can be amended under the responsibility of the Member State.

Programming should ensure consistency with the CSF and Partnership Agreement, coordination between the ESI Funds and with the other existing funding instruments and the input of the European Investment Bank if relevant. A programokat a tagállamoknak átlátható eljárások alapján kell felállítaniuk, az intézményi és jogi kereteikkel összhangban.